Menu

SQL trigger insert merge update

8. oktober 2016 - Notater, Programmering

Ved opdatering af tabel1 skal tabel2 opdateres

Der er andre der har lavet før mig. Et eksempel er fra SQL Blog

MERGE INTO Customers AS c
USING   Moved   AS m
   ON  m.SSN   = c.SSN
WHEN MATCHED
THEN UPDATE
   SET  Street = m.Street,
      HouseNo = m.HouseNo,
      City  = m.City;

SQL trigger on update

-- =============================================
-- Object : Trigger [dbo].[fcs_itemUpdate]
-- Script Date: 08-10-2016 12:31:10
-- =============================================
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
-- =============================================
-- Author : Frede H.
-- Create date: 2016-10-08
-- Description: Trigger when inventable updates
-- =============================================
CREATE TRIGGER [dbo].[fcs_itemUpdate]
 ON [dbo].[INVENTABLE]
 AFTER UPDATE
AS
BEGIN
 -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
 -- interfering with SELECT statements.
 SET NOCOUNT ON;
 -- Update statements for trigger here
 merge into fcs_catalog as c
    using INVENTABLE as i
    on i.ITEMNUMBER = c.itemnumber
 when matched
 then update
   set isBlocked = i.BLOCKED,
     itemGroup = i.GROUP_,
     itemName1 = i.ITEMNAME1,
     itemName2 = i.ITEMNAME2,
     itemName3 = i.ITEMNAME3,
     picture  = i.IMAGEFILE;
END
GO

Ved indsæt i tabel1 kopier til tabel2

SQL trigger on insert

-- =============================================
-- Object : Trigger [dbo].[fcs_itemInsert]
-- Script Date: 07-10-2016 20:16:10
-- =============================================
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
-- =============================================
-- Author : Frede H.
-- Create date: 2016-10-07
-- Description: Copy item to fcs_catalog
-- =============================================
CREATE TRIGGER [dbo].[fcs_itemInsert]
 ON [dbo].[INVENTABLE]
 AFTER INSERT
AS
BEGIN
 -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
 -- interfering with SELECT statements.
 SET NOCOUNT ON;
 -- Insert statements for trigger here
 insert into dbo.fcs_catalog(
     isBlocked,
     isOnline,
     itemGroup,
     itemName1,
     itemName2,
     itemName3,
     itemNumber,
     lastModified,
     picture)
 select BLOCKED,
     0,
     GROUP_,
     ITEMNAME1,
     ITEMNAME2,
     ITEMNAME3,
     ITEMNUMBER,
     LASTCHANGED,
     IMAGEFILE
 from inserted
END
GO