Hvorfor tillader Gud ondskab og ulykker?

Dette er overskriften på en artikel på videnskab.dk og den ledsagende debat har overskriften ‘Er Gud god?’.

Kan man bebrejde en far der i en lang periode bærer over med og har tålmodighed med sine børn, i håb om at de med tiden vil indse det fornuftige i at følge hans vejledning?

Ligesom en far har et navn han kendes ved, har Gud et navn han kendes ved – Jehova.

Det er ikke Jehova Gud der er årsag til lidelser og ondskab.

I Jobs tilfælde er det helt tydeligt hvem der var årsag til hans lidelser – Jehovas modstander, Satan.

Det fremgår af beretningen at Satan påstår at mennesker ikke er lydige mod Gud fordi de ønsker men fordi de har fordel af det.

Guds modstander – Satan – er den virkelige årsag til lidelser.

Det blev han da han forførte den første kvinde ved at tilbyde hende lighed med Gud. Da hun spiste af frugten gjorde hun oprør mod Gud og Adam valgte – af misforstået loyalitet – at stille sig på sin hustrus side.

Satan havde været en del af Jehovas familie i himlen men var blevet klog i egne tanker og mente han kunne gøre det samme som Jehova. Da Satan blev Guds modstander fik han herredømmet over jorden. At dette er tilfældet bekræftes mindst 2 gange af Jesus.

Mattæus kapitel 4

8 Endvidere tog Djævelen ham med sig til et usædvanlig højt bjerg og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, 9 og han sagde til ham: „Alt dette vil jeg give dig hvis du kaster dig ned og udfører en tilbedelseshandling over for mig.“ 10  Så sagde Jesus til ham: „Forsvind, Satan! For der står skrevet: ’Det er Jehova din Gud du skal tilbede, og det er ham alene du skal yde hellig tjeneste.’“

Johannes kapitel 14

30  Jeg skal ikke tale meget med jer mere, for verdens hersker kommer. Og han har ikke noget tag i mig,

Satan fremførte to påstande – stridsspørgsmål – som berører os alle

  1. Jehova har ikke retten til at være Gud, Konge og Hersker over mennesker (Edens have).
  2. Mennesker adlyder kun Jehova fordi de får noget for det (Beretningen om Job).

Der var milliarder engle til stede i himlen da Satan udfordrede Jehova. Hvis Jehova havde udslettet oprørerne med det samme ville der for altid have været uvished om det kunne have været rigtigt.

Jehova besluttede derfor at afsætte en periode så alle kunne få syn for sagen.

I denne periode ville Jehova Gud tillade at mennesker udøvede deres frie vilje til bedømme hvad der var godt og ondt. Da vi er skabt i Guds billede har vi en mulighed for at styre vores frie vilje og vi har endda fået et ‘kompas’ – nemlig vores samvittighed. I Bibelen – Brevet til Romerne skriver Paulus i kapitel 2

14 For når som helst folk fra nationerne, som ikke har loven, af natur gør det loven siger, er disse, skønt de ikke har loven, deres egen lov. 15 De viser jo at lovens indhold er skrevet i deres hjerter, idet deres samvittighed vidner med, og der mellem deres egne tanker indbyrdes føres anklage eller også forsvar.

I Athen, ved foden af Areopagus, findes en bronzeplade til minde om den berømte tale Paulus holdt i denne by. Talen findes i Bibelen – Apostelgerninger 17.

22 Paulus trådte så frem midt for Areoʹpagus og sagde:

„Athenske mænd, jeg ser at I i alle henseender synes at have større frygt for guderne end andre har. 23 Mens jeg gik forbi og nøje betragtede de ting jeres gudsdyrkelse er rettet imod, fandt jeg for eksempel også et alter hvorpå der var skrevet: ’For en ukendt gud.’ Det som I altså viser gudhengivenhed uden at kende det, det forkynder jeg jer. 24 Den Gud som har frembragt verden og alt hvad der er i den, han som er himmelens og jordens Herre, bor ikke i templer der er gjort med hænder; 25 han tjenes heller ikke af menneskers hænder som om han trængte til noget, for han giver selv liv og ånde og alting til alle. 26 Og han har ud af ét [menneske] dannet hver nation af mennesker til at bo på hele jordens flade, og han har bestemt de fastsatte tider og de fastlagte grænser for [menneskenes] bolig, 27 for at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem til ham og virkelig finde ham, skønt han ikke er langt borte fra en eneste af os. 28 For ved ham lever vi og bevæger vi os og er vi til, sådan som også nogle af digterne iblandt jer har sagt: ’For vi er også hans afkom.’

29 Da vi altså er Guds afkom, bør vi ikke forestille os at Det Guddommelige Væsen er som guld eller sølv eller sten, som noget der er tildannet ved et menneskes kunst og opfindsomhed. 30 Sandt nok har Gud båret over med en sådan uvidenheds tider, men nu meddeler han menneskene at de alle og overalt skal ændre sind. 31 Han har nemlig fastsat en dag på hvilken han har i sinde at dømme den beboede jord med retfærdighed ved en mand som han har udnævnt, og det har han givet alle en garanti for, idet han har oprejst ham fra de døde.

Det er med Jehova som med faren – han har tålmodigt båret over med os, i håb om vi vil ændre sind og følge hans vejledning. I sidste ende er det op til os personligt, at følge vejledningen Gud har givet os i sit ord – Bibelen.

Uligheder

Hvis du kan læse det her er du bedre stillet end de 3 milliarder mennesker der slet ikke kan læse.

Hvis du ikke har oplevet krigens gru, smerten ved langvarig fængsling eller tortur eller virkningerne af langvarig sult har du det bedre end 500 millioner af dine medmennesker.

Hvis du vågnede i morges med et rimeligt helbred og ingen sygdom af betydning har du det bedre end den gruppe på 1 million mennesker der hver uge som følge af sygdom og dårligt helbred.

Hvis du har mad i fryseren, tøj på kroppen, tag over hovedet og seng at sove i er du rigere end 75% af jordens befolkning.

Hvis du har penge i banken, penge i pungen og småpenge i din lomme er du blandt 8% af verdens rigeste.

Det fantastiske DNA

DNA er som en lynlås – RNA er zipper – det er så storslået

Genetiske koder er indeholdt i DNA som findes i hver eneste levende celle – lige fra mikroskopiske en-cellede organismer til menneksker – ja selv planter indeholder DNA.

Salme 104:24

Hvor er dine værker mange, Jehova! Dem alle har du udført med visdom. Jorden er fuld af hvad du har frembragt.

Salme 24:1

Jehovas er jorden og det som fylder den, den frugtbare jord og de som bor derpå.

Den 23. januar 2013 blev en artikel offentligtgjort i Nature. Jeg fandt artiklen omtalt på Science Daily – i dag faktisk – den 6.april 2014.

Artiklen handler om hvordan forskere har lavet en algoritme som kan kode informationen og gemme informationerne i kunstigt DNA. Det er testet og det fungerer, så nu arbejder man på at perfektionere processen så den kan overføres til praktisk anvendelse.

Jeg overraskes gang på gang over de muligheder mennesker har og hvordan forskning flytter den ene grænse efter den anden.

Jeg havde ingen fantasi til at forestille mig den udvikling der har været i de 25 år jeg har beskæftiget mig med computere og programmering.

Fra det allerførste ebanking system (GiroBank) rettet mod den brede offentlighed baseret på modemopkobling (2400baud) til Diatel (som forresten også havde forbindelse til det spæde Internet) til DNA datalagring – internet of things – robotter på Mars og andre fantastiske ting.

Tænk så at alt det vi har nået – er alt sammen lavet før.

Vores Skaber Jehova skal have æren for det.

Findes der en Skaber?

Er der vidnesbyrd om det?

Del af partikel accelerator i CERN.
Den runde konstruktion i midten er håndfremstillede, håndloddede printkort.

Jeg har for nylig set filmen ‘Particle Fever’ (dansk Partikel Feber) og jeg har spekuleret over den indretning man kalder en partikelaccelerator.

CERN (den europæiske organisation for atomforskning) har en gigantisk en af slagsen. De forhold man skaber med denne accelerator er ekstremt kontrollerede. En ting er at det nødig skulle gå galt, men det er også vigtigt at kunne dokumentere nøjagtigt hvad der foregik.

Et eksempel er fundet af Higgs partikel. Det hævdes at være et gennembrud for vores forståelse af universets opbygning.

På wikipedia findes en kort artikel om denne partikel (http://da.wikipedia.org/wiki/Higgs-partikel).

Jeg husker at nogle i 2012 frygtede en katastrofe da partikel accelereringen var på sit højeste.

Når alle disse kloge mennesker skal bruge så kontrollerede forhold, for at dokumentere noget der er så kompliceret i sammensætning som universets grundbestanddele, hvordan kan man så blive ved med at ignorere Skaberen?

Alle de intelligente mennesker der bygger avancerede maskiner, laver avancerede kameraer og kobler det hele sammen med velgennemtænkte computerprogrammer for at forstå noget der er kommet ved et tilfælde?

I det 11. århundrede før vores tid – altså for rundt regnet 3000 år siden blev salmisten inspireret af Gud til at skrive Salme 8.

En smuk lovprisning af vores Skaber. Salme 8 – citeret fra Ny Verden-oversættelsen af de Hellige Skrifter

Jehova, vor Herre, hvor majestætisk dit navn på hele jorden, du hvis værdighed kundgøres over himmelen! 2 Af børns og diendes mund har du grundlagt noget stærkt, med henblik på dem der modstår dig, for at standse fjenden og den der hævner sig selv. 3 Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne som du gjorde rede, 4 hvad er da et dødeligt menneske at du husker ham, og en menneskesøn at du tager dig af ham? 5 Og du gjorde ham lidt ringere end [de] gudlignende, ja, du kronede ham med herlighed og pragt. 6 Du satte ham til at herske over dine hænders værk; alt har du lagt under hans fødder: 7 småkvæg og okser, dem alle, og desuden det åbne lands dyr, 8 himmelens fugle og havets fisk, hvad der færdes ad havenes stier. 8 Jehova, vor Herre, hvor majestætisk dit navn på hele jorden!

Den store visdom og magt som kommer til udtryk i så små detaljer som Higgs-feltet og Higgs-partikel skyldes vores Skaber – Jehova.